Samfunnsansvar

Hensynet til en bærekraft forvaltning av våre ressurser er en naturlig del av vår visjon, og skal synliggjøres gjennom hvordan Frigaard opptrer og utvikler seg som eier og investor. 
frigaard_forlopning
FN’s verdenskommisjon for miljø og utvikling forklare bærekraftig utvikling på følgende måte: Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Vi arbeider kontinuerlig med å integrere kortsiktige og langsiktige strategier for bærekraft i konsernets virksomheter. 

Gjennom Frigaards aktive eierskap i Sono Group og Frigaard Property Group settes det klare føringer for arbeidet med god ressursforvaltning og bærekraft i egne og kjøpte verdikjeder. 

Sosialt engasjement
Frigaard har de seneste årene bidratt med nærmere 10 millioner kroner til lokale lag og foreninger i deres arbeid med å tilby gode aktiviteter for barn og unge, samt vært en aktiv og betydelig sponsor for byens profesjonelle fotballklubb, Sarpsborg 08.

halvorsen jubler rijeka ny